Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

Tovri: toneelvereniging Tovri te Meterik. Huidige website in gebruik is www.tovri.nl Tovri is statutair gevestigd te Meterik, gemeente Horst aan de Maas. Correspondentieadres, De Kolk 31, 5961 RD Horst.
TicketGemak: de internet webapplicatie van Tovri die door Tovri of externe organisator wordt gebruikt om de online kaartverkoop, voor voorstellingen en/of evenementen, te regelen. Huidige website in gebruik is www.ticketgemak.nl
Externe organisator: Een externe organisatie die een voorstelling en/of evenement organiseert en gebruik maakt van TicketGemak.
Koper: instelling of persoon die 1 of meerdere kaarten besteld en betaalt via TicketGemak of via contante verkoop bij een van de verkooppunten, t.b.v. consument of eigen gebruik.
Consument: bezoeker van een voorstelling in het bezit van een geldig ticket, eventueel verkregen d.m.v. doorverkoop van de koper, contante kaartverkoop of kaartverkoop via TicketGemak.
Ticket: toegangsbewijs voor 1 van de voorstellingen georganiseerd door Tovri of externe organisator.
Verkooppunt: door Tovri of externe organisator aangewezen personen en/of adressen waar tegen contante betaling tickets gekocht kunnen worden voor voorstellingen georganiseerd door Tovri of een externe organisator. De verkooppunten staan vermeld op de website van Tovri of externe organisator.

2. Algemene voorwaarden
a. Alle tickets worden bij de ingang gecontroleerd op geldigheid door controleurs welke zijn aangewezen door Tovri of externe organisator.
b. De geldigheid van tickets wordt beoordeeld door de onder 2a genoemde controleurs op basis van, bij hun bekend zijnde, specifieke kenmerken.
c. Indien u ticket niet geldig wordt geacht heeft u geen toegang tot de voorstelling.
d. Een ticket is slechts geldig voor 1 voorstelling
e. Een ticket is enkel en alleen geldig op de datum en het tijdstip welke op het ticket vermeldt staat.

3. Aansprakelijkheid
a. Door in ontvangstneming of afdrukken van een ticket gaan koper en/of consument akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
b. Tovri of externe organisator is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal tijdens of in verband met een bezoek aan de voorstelling of het evenement.
c. Tovri of externe organisator is niet aansprakelijk voor de schade die koper en/of consument lijdt als gevolg van handelen of nalaten van derden.
d. Voor het geval een rechterlijk college tot het oordeel mocht komen dat Tovri of externe organisator wel aansprakelijk is voor schade, wordt deze schade beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar, van Tovri of externe organisator, ter vergoeding van die schade aan Tovri of externe organisator uitkeert.

4. Terugbetalingen en omruilen van tickets
a. Tovri of externe organisator kan eenmaal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen. Uitsluitend in het geval koper en/of consument door middel van schriftelijke stukken kan aantonen dat sprake is van overlijden van familieleden in de eerste graad* of ziekenhuisopname van de consument heeft deze het recht Tovri of externe organisator te verzoeken van vorenstaande af te wijken. Het bestuur van Tovri of externe organisator zal dan over een dergelijk verzoek beslissen. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.
b. Bij verlies of diefstal kan de koper en of consument geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Digitale tickets zijn meermaals af te drukken maar geven slechts eenmaal toegang tot een voorstelling waarbij het eerst gecontroleerde ticket leidend is.
c. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor een voorstelling geen doorgang kan vinden, zoals acuut optredende calamiteiten, nationale rouw en (extreem) slechte weersomstandigheden kan het bestuur van Tovri of externe organisator besluiten de voorstelling af te breken of in zijn geheel af te gelasten.
d. Het besluit tot het afbreken of het afgelasten van een voorstelling, wordt genomen door het bestuur van Tovri of externe organisator. De beslissing staat ter discretie van het bestuur van Tovri of externe organisator en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
e. In het geval van afbreken of afgelasten van een voorstelling, zoals bedoelt in 4c. vindt er geen restitutie van gelden plaats, geheel of gedeeltelijk, van aangekochte tickets alsmede geen uitbetaling van gelden ter genoegdoening en/of compensatie van geleden schade. Tevens bestaat er geen recht op kosteloze toegang tot een andere reguliere voorstelling en/of evenement.
f. In het geval van afbreken of afgelasten van een voorstelling is het ter beoordeling aan Tovri of externe organisator of er een vervangende voorstelling wordt gespeeld binnen de beschikbare periode dat de productie actief is. Uitsluitsel hierover kunt u vinden op de website van Tovri of externe organisator. Correspondentie hieromtrent is niet mogelijk.
g. Alleen kopers en/of consumenten die in het bezit zijn van een origineel ticket van de datum van de afgebroken of afgelaste voorstelling, hebben kosteloos toegang tot een eventueel, in 4f bedoelde voorstelling.
h. De koper en/of consument verplicht zich bij twijfel over doorgang van de voorstelling de website te raadplegen van Tovri of externe organisator of te bellen met contactpersonen die daartoe zijn aangewezen door Tovri of externe organisator en waarvan telefoonnummers vermeldt staan op betreffende website. Tovri of externe organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. gevolgschade indien koper en/of consument ondanks afgelasting toch naar de speellocatie afreist.

5. Aanvullende voorwaarden voor tickets besteld via TicketGemak.
a. Tovri of externe organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de website TicketGemak.
b. Tovri of externe organisator behoudt zich ten allen tijden het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling en/of reservering te weigeren.
c. De internetsite van TicketGemak van Tovri of externe organisator wordt regelmatig geactualiseerd, desondanks kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en voorstellingen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn.
d. Ook gedurende de reserveer en/of bestel periode, van aanvraag tot en met ontvangst van het ticket, kan Tovri of externe organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op TicketGemak van Tovri of externe organisator wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.
e. De koper en/of consument is zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar gegevens die noodzakelijk zijn voor correcte betalingen via internet en voor het correct verzenden van de bestelde tickets naar het juiste (email-) adres.
f. Tovri of externe organisator is gerechtigd de door de koper en/of consument opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de ticket(s).
g. Tovri of externe organisator verstrekt slechts het (de) ticket(s) indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen (via de online aangeboden betalings opties) of het verschuldigde bedrag is gestort op de bankrekening van Tovri of externe organisator (in het geval van overschrijving).
h. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor online betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en of geautoriseerd, kan Tovri of externe organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Aanvullende voorwaarden voor externe organisator.
a. Tovri aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op TicketGemak welke voor de externe organisator ter beschikking is gesteld en welke door de externe organisator wordt gebruikt voor de kaartverkoop van een voorstelling en/of evenement.
b. De externe organisator conformeert zich aan deze algemene voorwaarden.
c. De externe organisator mag Tovri vragen aanvullende voorwaarden en/of correcties op deze algemene voorwaarden toe te voegen in een addendum. De externe organisator is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van betreffende voorwaarden en/of correcties. Het bestuur van Tovri beslist of betreffende voorwaarden en/of correcties voldoen aan de visie en/of beleid van Tovri en zullen worden gepubliceerd.
d. Gedurende het gebruik van TicketGemak, zowel voor, tijdens als na de reserveer en/of bestel periode, alsmede van aanvraag tot en met ontvangst van tickets, kan Tovri niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op TicketGemak van externe organisator wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

7. Privacy
a. Tovri of externe organisator zal persoonlijke gegevens die bij de bestelprocedure en/of bij registratie op TicketGemak worden ingevuld, gebruiken voor:
I. Het versturen van de bestelde en betaalde toegangsbewijzen.
II. Eventuele promotie per e-mail(s) en/of post met daarin informatie en/of aanbiedingen voor volgende voorstellingen en/of evenementen georganiseerd door Tovri of externe organisator.
b. De onder 7a genoemde gegevens zullen door Tovri of externe organsator nooit worden verstrekt aan derden.
c. Indien er geen prijs wordt gesteld op de communicatie zoals vermeld in artikel 7a,II, dan kan koper dit aangeven d.m.v. een e-mail aan de webmaster van TicketGemak (zie info pagina).
d. Behorend bij deze voorwaarden is sinds 25 mei 2018, volgens Europese regelgeving, een separate privacyverklaring van kracht. Deze vindt u hier.


Door de aankoop van een ticket hetzij via TicketGemak of door reguliere kaartverkoop accepteert koper en/of consument het tot stand komen van een overeenkomst tussen koper en/of consument en Tovri of externe organisator en accepteert koper en/of consument uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Tovri en/of externe organisator.
________________________________________
* onder familieleden in de eerste graad worden verstaan: echtgeno(o)t(e) of degene met wie de voorzieningdragende duurzaam samenwoont, (schoon)ouders, eigen kinderen, alsmede pleeg- en of stiefkinderen.

Laatst gewijzigd: 1 december 2019
Hiermee vervallen alle eerdere versies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.